Auklis – KTTT

Auklis

Kods 35b 761 01 1

Izglītības programma– Bērnu aprūpe- profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – auklis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju līdz 115,00 EUR mēnesī

Licences Nr.: P-14981.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 4844.

Programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā, sagatavot aukli, kurš veic bērna aprūpi, uzņemoties atbildību atbilstoši savai kompetencei; organizē bērnam emocionālo un fizisko attīstību veicinošas nodarbības; veic primārus bērna aprūpes pasākumus un veicina bērna vienmērīgu izaugsmi, attīstību un zināšanu apguvi; apzinās veselīga uztura nozīmi bērna attīstībā, veselības saglabāšanā un ēdiena gatavošanā; atbalsta vecākus bērna audzināšanā.

Mācību priekšmeti:

Pedagoģijas pamati, psiholoģijas pamati, mājturība, bērnu radošās darbības, kustību aktivitāšu organizēšana, rokdarbu un rotaļlietu izgatavošana, darba tiesiskās attiecības , svešvalodas u.c.

Praktiskās mācības: bērna aprūpe, bērna ēdināšana, rokdarbi un rotaļlietu izgatavošana, bērnu radošās darbības, kustību aktivitāšu organizēšana.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.