Viesmīlis ESF – KTTT

Viesmīlis ESF

RESTORĀNA PAKALPOJUMI

Kods 35b 811 04

 

Kvalifikācija VIESMĪLIS

Uzņem ar iegūtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību(ja gada laikā nav darba attiecības), vecumā līdz 29 gadiem.
Mācību ilgums 1,5 gadi.
Mācību forma – klātiene.
Iegūst diplomu par 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālo vidējo izglītību.

Izglītības programmu finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Audzēkņi saņem stipendiju.

Izglītības programma akreditēta –akreditācijas lapas nr. AP 2418

Profesionālās izglītības programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā, sagatavot viesmīli, kurš apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus, nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu, pielieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā un ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • Noteikt un prast rīkoties ar darba pienākumu izpildei nepieciešamajiem produktiem, izejvielām un tehnoloģiskām iekārtām.
 • Klāt galdu atbilstoši ēdienreizei, ēdienkartei un pasākuma veidam, izmantojot atbilstošu galda klāšanas inventāru.
 • Piedāvāt un mutiski raksturot klientiem ēdienus, dzērienus, papildu preces un pakalpojumus, izskaidrot ēdienu un dzērienu izcelsmi, lietošanas procesu.
 • Pārzināt vīna ražošanas metodes, galvenās ražotājvalstis un reģionus, vīnogu šķirnes un vīnu klasifikāciju.
 • Pārzināt vīnu un ēdienu saderību, raksturot vīnu kartē iekļautos vīnus, pasniegt tos atbilstoši vīnu pasniegšanas metodei.
 • Pārzināt klasisko un bezalkoholisko kokteiļu klasifikāciju, pagatavošanas metodes un pasniegšanu.
 • Veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, pārliecināties par viesu labsajūtu, radīt pievilcīgu uzņēmuma tēlu.
 • Veikt norēķinus ar dažādiem maksāšanas līdzekļiem, pārzināt elektronisko un datorizēto kases sistēmu un bezskaidras naudas norēķinu termināļu darbības pamatprincipus.
 • Pārzināt bāra un virtuves produktu un izejvielu īpašības un gatavošanas tehnoloģiju.
 • Uzglabāt produktus un izejvielas atbilstoši noteikumiem un sekot līdzi to derīguma termiņiem.
 • Sistemātiski plānot pasūtāmo produktu apjomu un izpildīt pasūtījuma pavaddokumentus.
 • Sagatavot materiālo vērtību inventarizācijas aktus.
 • Lietot ar darba pienākumu izpildi saistītās profesionālās datorprogrammas.
 • Veikt telpu, iekārtu un inventāra ikdienas apkopi, izmantojot profesionālos tīrīšanas līdzekļus, iekārtas un instrumentus.
 • Ievērot iekšējās kārtības noteikumus.
 • Ievērot un pilnveidot atbilstoši uzņēmuma kategorijai izstrādāto paškontroles sistēmu un sniegt ieteikumus tās uzlabošanai.
 • Ievērot kritisko kontroles punktu iespējamos riskus produktu uzglabāšanā un ēdienu un dzērienu pasniegšanā.
 • Rīkoties atbilstoši lietišķajai etiķetei, veidot pozitīvu saskarsmi ar viesi un risināt problēmsituācijas.
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus un konfidencialitāti.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 • Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības, higiēnas un vides aizsardzības noteikumus.
 • Sniegt pirmo palīdzību.
 • Lietot vismaz divas svešvalodas profesionālās saziņas līmenī.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās.