Autodiagnostiķis – KTTT

Autodiagnostiķis

Profesionālās izglītības programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā sagatavot autodiagnostiķi, kurš veic automobiļa elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

  1. Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē.
  2. Profesionālās zināšanas un prasmes, lai spētu:

2.1.Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības. 

2.2.Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus.

2.3.Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un elektroniskās datu bāzes svešvalodā.

2.4.Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas.

2.5.Veikt automobiļa, tā sistēmu un agregātu tehnisko apkopi un diagnostiku. 

2.6.Noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši ražotāja tehnoloģijai.

2.7.Noteikt remontdarbu izmaksas un novērtēt remonta ekonomisko pamatotību.

2.8.Remontēt un regulēt automobiļa mezglus un agregātus, lietojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un palīgierīces.

2.9.Pārbaudīt remonta kvalitāti, automobiļa sistēmu un mehānismu darbību.

2.10.Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra atbilstošu lietošanu un uzturēšanu darba kārtībā.

2.11.Risināt nestandarta situācijas, aizvietot oriģinālās detaļas ar remonta detaļām. 

2.12.Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par pakalpojumiem 

2.13.Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši lietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim. 

2.14.Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 

2.15.Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus.