2019. gada jūnijs – Lapa 3 – KTTT

Tehnikuma komanda Jauno mantotāju skolā

5. oktobrī tehnikuma audzēknes Kintija Liepiņa, Megija Valkovska un Juta Beitāne kopā ar skolotāju Lieni Peniķi piedalījās UNESCO LNK organizētā mantojuma izglītības pilotprojekta “Jauno mantotāju skola” pirmajā nodarbībā. Nodarbībā notika ievadlekcija “Rīgas vēsturiskais centrs un tā vērtības kā UNESCO Pasaules mantojuma vieta”, ko vadīja arhitekte Ilze Mekša. Pēc lekcijas nodarbības dalībnieki devās arhitekta Arta Zvirgzdiņa Vairāk […]

Vairāk…

Pasaules lielākā stunda tehnikumā

3. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā stunda 12.grupas audzēkņiem. Pasaules lielākajā stundā, kuru vadīja skolotāja Anita Bērziņa un kuras tēma bija “Atbildīga izvēle: atkritumu samazināšana ēdienu gatavošanā” jaunieši analizēja ēdienu gatavošanas paradumus un pārmērīgu pārtikas atkritumu rašanās iemeslus gan tehnikuma mācību ēdnīcā “Eža kažociņš”, gan ģimenes, gan kopienas, valsts un globālajā līmenī. Īpaša uzmanība stundā tika Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikumieši Zinātnieku nakts pasākumos

28. septembrī 3. un 9. grupas audzēkņi kopā ar audzinātājiem Birutu Aišpuri un Andri Ābolu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos. Audzēkņi apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā, kur piedalījās radošajās darbnīcās, uzzināja informāciju par inovatīvajiem risinājumiem energoefektivitātē, īstenojot interesantus fizikas eksperimentus kopā ar FIZMIX, pārbaudīja savas zināšanas energoefektivitātē un elektrodrošībā.Tālāk ceļš veda Vairāk […]

Vairāk…

Audzēkņi iepazīst Ķemeru NP

20.septembrī tehnikuma audzēkņi Rūdis Tukleris, Mārtiņš Vilnītis, Sandis Sproģis un Emīls Stebulis iepazina Ķemeru Nacionālo parku, lai piedalītos UNESCO LNK un uzņēmuma “Lielvārds” organizētajā konkursā “Darini kalendāru’ 2019”, kura tēma šogad bija “Cilvēks vidē”. Konkursa ietvaros organizatori aicināja bērnus un jauniešus darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko Vairāk […]

Vairāk…

Pavārs

Izglītības programma uzņem ar iegūtu pamatizglītību Audzēkņi saņem stipendiju.  Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā sagatavot pavāru, kurš novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par savu darba kvalitāti. Mācību priekšmeti Vairāk […]

Vairāk…

Autodiagnostiķis

Profesionālās izglītības programmas apraksts Profesionālās izglītības programmas mērķis : Izglītības procesa rezultātā sagatavot autodiagnostiķi, kurš veic automobiļa elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu. Aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības. Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences: Vispārizglītojošos mācību priekšmetus atbilstoši profesionālās vidējās izglītības standartam, nodrošinot iespēju izglītoties augstākā izglītības pakāpē. Profesionālās zināšanas un prasmes, lai spētu: 2.1.Plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, ievērojot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības.  2.2.Nodrošināt sev un citiem darbiniekiem drošus darba apstākļus, izvēloties atbilstošas darba metodes un palīglīdzekļus. 2.3.Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un elektroniskās datu bāzes svešvalodā. 2.4.Lasīt rasējumus, elektriskās un kinemātiskās shēmas. 2.5.Veikt automobiļa, tā sistēmu un agregātu tehnisko apkopi un diagnostiku.  2.6.Noteikt nepieciešamos remonta darbus atbilstoši ražotāja tehnoloģijai. 2.7.Noteikt remontdarbu izmaksas un novērtēt remonta ekonomisko pamatotību. 2.8.Remontēt un regulēt automobiļa mezglus un agregātus, lietojot atbilstošas iekārtas, instrumentus un palīgierīces. 2.9.Pārbaudīt remonta kvalitāti, automobiļa sistēmu un mehānismu darbību. 2.10.Nodrošināt uzticēto instrumentu, iekārtu un inventāra atbilstošu lietošanu un uzturēšanu darba kārtībā. 2.11.Risināt nestandarta situācijas, aizvietot oriģinālās detaļas ar remonta detaļām.  2.12.Risināt problēmsituācijas, sadarboties ar klientu un sniegt informāciju par pakalpojumiem  2.13.Pašizglītoties, pastāvīgi pilnveidot profesionālo kompetenci atbilstoši lietojamās tehnoloģijas un tehnikas attīstības līmenim.  2.14.Sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā.  2.15.Ievērot darba tiesisko attiecību regulējošos normatīvos aktus. […]

Vairāk…