KTTT

2021.-2022. mācību gadā, Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,  PuMPuRS  ietvaros PIKC Kuldīgas Tehnoloģijas un tūrisma tehnikumā atbalsts tika sniegts 66 audzēkņiem. Mācību pārtraukšanas risku rada ne tikai zemi sasniegumi mācību darbā, bet arī ekonomiskie riski, līdz ar ko vismaz divdesmit audzēkņiem projektā tika nodrošināta ēdināšana un 5 audzēkņi saņēma atbalstu par nakstsmītnēm.

Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam tiek izvērtēti mācību pārtraukšanas riski, izplānoti nepieciešamie pasākumi risku mazināšanai un izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Lai audzēkņus motivētu mācīties un palīdzētu pārvarēt dažādas dzīves situācijas, kas varētu sekmēt jaunieti pamest skolu, pagājušajā mācību gadā tika iesaistīti 13 skolotāji un psihologs, kuri sniedza individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī psihoemocionālu atbalstu, kas  palīdzēja noticēt sev un iedrošināja turpmākajam darbam.

Projekta darbība paredzēta līdz 2023.gada decembrim.  Projekta koordinatore tehnikumā – Evita Pētersone.