Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 26.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

 

Projekta īstenotājs

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Sadarbības partneri

Ø Latvijas pašvaldības;

Ø Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumusvispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks

16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa

5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;

1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts

Ø Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, 
speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Ø Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:

· sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē 
vaimācību prakses vietā un atpakaļ);

· individuālo mācību līdzekļu iegādi;

· naktsmītnēm;

· ēdināšanu;

· individuālās lietošanas priekšmetiem;

· speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats

Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums

Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 
39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro 
un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Kontaktinformācija Izglītības 
kvalitātes valsts dienestā

Tālr.: 28684847

E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu

https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/