Tūristu grupu pavadonis ESF

Picture1Tūristu grupu pavadonis

Kods 35b 81201

Izglītības programma – Tūrisma pakalpojumi – profesionālās vidējās izglītības programma pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – tūristu grupu pavadonis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR mēnesī

 

Tūristu grupu pavadonis

 • strādā uzņēmuma vai individuāla pasūtītāja uzdevumā,

 • pavada tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā,

 • sniedz informāciju un veic organizatorisko darbu ceļojumu nodrošināšanai.

 

Mācību priekšmeti :

 • tūrisma resursi Latvijā un Eiropā, tūrisma nozares likumdošana, Latvijas un Eiropas tūrisma ģeogrāfija, tūrisma menedžmenta pamati, tūrisma produktu izpēte,

 • dokumentu pārvaldības pamati, tūrisma komercdarbības pamati, profesionālās datorprogrammas, finansu grāmatvedības pamati,

 • kultūras vēstures pamati, ceļojuma plānošana un organizēšana, runas māksla, lietišķā saskarsme un profesionālā ētika, lietišķā vācu, angļu un krievu valoda, darba un vides aizsardzība.

 •  

Praktiskās mācības: tūrisma produktu izpēte,ceļojuma plānošana un organizēšana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņiem ir iespēja strādāt info – tūrisma birojos un aģentūrās, viesnīcās un viesu namos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

 • piedalīties starptautiskajās praksēs vai projektos citās valstīs,

 • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos.

 

Profesionālās izglītības programmas apraksts

Profesionālās izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā, sagatavot tūristu grupas pavadoņus, kuri strādā uzņēmuma vai individuālā pasūtītāja uzdevumā, pavada tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā, sniedz informāciju un veic organizatorisko darbu ceļojuma nodrošināšanai.

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi:

Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes:

 • iepazīties ar ceļojuma programmu un izpildes grafiku,
 • nodrošināt tūristu iepazīstināšanu ar konkrētā maršruta specifiku,
 • pārbaudīt tūristu ceļojumam nepieciešamo dokumentāciju, transporta dokumentāciju un naktsmītņu rezervēšanas dokumentāciju,
 • pārbaudīt ar tūristu ēdināšanu un apdrošināšanu saistīto dokumentāciju,
 • nodrošināt tūristus apkalpojošās komandas, t.sk. autobusu vadītāju saskaņotu darbu ceļojuma laikā,
 • informēt tūristus par personīgo drošību ceļojuma laikā,
 • sagatavot un aktualizēt konkrētā maršruta norisē nepieciešamās kartes, ceļa informāciju,
 • sagatavot konkrētam maršrutam nepieciešamo audio un video informāciju,
 • sniegt informāciju par praktiskiem un sadzīviskiem jautājumiem ceļojuma laikā,
 • sniegt informāciju par brīvā laika pavadīšanas iespējām ceļojuma maršrutā iekļautajās pilsētās un apdzīvotajās vietās,
 • ievērot maršruta norises programmu un grafika izpildi,
 • organizēt tūristu iekārtošanos naktsmītnēs,
 • nodrošināt sadarbību ar maršrutu apkalpojošām iestādēm un partneriem,
 • kontrolēt ceļojumam plānoto līdzekļu izlietojumu,
 • sekot tūristu līgumsaistību izpildei ceļojuma laikā,
 • izpildīt konkrētās valsts robežas šķērsošanai nepieciešamās formalitātes,
 • aizpildīt robežkontrolei nepieciešamo dokumentāciju,
 • sagatavot tūristu grupas dokumentus robežkontrolei,
 • nodrošināt tūristiem komunikācijas iespējas robežas šķērsošanas procedūras laikā,
 • risināt konsulāros jautājumus,
 • veikt nepieciešamos pasākumus tūristu līgumsaistību pārkāpšanas gadījumā,
 • iestājoties apdrošināšanas gadījumam, nekavējoties rīkoties atbilstoši konkrētā apdrošinātāja prasībām, 
 • rīkoties ceļojuma dokumentu nozaudēšanas gadījumos,
 • rūpēties par tūristu personīgo drošību,
 • orientēties spēkā esošajos nacionālajos normatīvajos aktos, kas reglamentē tūrisma nozari,
 • orientēties ES un starptautiskajās tiesībās tūrisma jomā,
 • ievērot LR tūrisma nozares organizatorisko struktūru,
 • pārzināt ES un starptautiskajās tūrisma organizācijās,
 • veidot jaunus maršrutus un programmas,
 • veikt jaunu maršrutu kilometrāžu un hronometrēšanu, jaunu tūrisma produktu izpēti un informācijas apkopošanu,
 • veikt informācijas papildināšanu un atjaunošanu,
 • izstrādāt un prezentēt jaunu maršrutu,
 • iesniegt finanšu un programmas izpildes atskaiti,
 • iesniegt klientu atsauksmju anketas,
 • sagatavot sadarbības partneru sniegto pakalpojumu vērtējumu,
 • iesniegt maršruta pilnveidošanas priekšlikumus.

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.