Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – KTTT

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

2017.gada 26.septembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir  iesaistījusies  Darbības  programmas “Izaugsme un  nodarbinātība”  8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa  “Samazināt priekšlaicīgu  mācību pārtraukšanu,  īstenojot preventīvus  n intervences pasākumus”  projekta  Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts  priekšlaicīgas  mācību pārtraukšanas  samazināšanai”  īstenošanā.

Projekta īstenotājsIzglītības kvalitātes valsts dienests
Sadarbības partneriLatvijas pašvaldības; Valsts profesionālās izglītības iestādes
Projekta mērķisSamazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot 
preventīvus un intervences pasākumusvispārējās izglītības un 
profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks16.03.2017.–31.12.2022.
Projekta mērķgrupa5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.
Projektā sniegtais atbalsts Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, 
speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits); Atkarībā no nepieciešamības kompensācija par:· sabiedriskā transporta biļetēm (nokļūšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē 
vaimācību prakses vietā un atpakaļ);· individuālo mācību līdzekļu iegādi;· naktsmītnēm;· ēdināšanu;· individuālās lietošanas priekšmetiem;· speciālo transportu.
Projekta īstenošanas pamatsMinistru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences 
pasākumus” īstenošanas noteikumi
FinansējumsSpecifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 
39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro 
un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Kontaktinformācija Izglītības 
kvalitātes valsts dienestā
Tālr.: 28684847E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv
Plašāka informācija par projektuhttps://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lvhttps://www.facebook.com/pumpurs.lv/