Darba vidē balstītas mācības un prakses – KTTT

Darba vidē balstītas mācības un prakses

  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001) īstenošanu. Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.Projekta ilgums: no 2017. gada 27.janvāra līdz 2023. gada 31. augustam.

Projekta atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara;
Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē.
Pozitīvi ir tas, ka uzņēmēji, iesaistoties projektā, var saņemt kompensāciju par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu, kā arī projekts sedz izmaksas, kas saistītas ar praktikanta apdrošināšanu, individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi un obligātās veselības pārbaužu veikšanu.

Savukārt, audzēkņiem piedaloties šādās apmācībās, ir iespēja saņemt transporta un dzīvošanas dienesta viesnīcā izdevumu kompensāciju.

Tikai sadarbojoties cieši ar uzņēmumiem, ir iespējams panākt kvalitatīvu un darba tirgum atbilstošu profesionālo izglītību!