Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts – KTTT

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām

(VocEdu) LLIV – 265

Projekts VocEdu tika ieviests Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 – 2013 ietvaros. Projektā apvienojušies 16 partneri – 12 profesionālās izglītības iestādes, 3 reģionālās attīstības institūcijas un 1 augstākā izglītības iestāde no Latvijas un Lietuvas. Projekta kopējais budžets ir 1 175 547 EUR, no kuriem 999 214,95 ir ERAF līdzfinansējums. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes Plānošanas Reģions.

Projekta mērķi

Projekta pamatmērķis: Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu profesionālās izglītības pieejamību reģionā

Specifiskie mērķi:

1) stiprināt sadarbību starp profesionālo izglītību un darba tirgu, uzlabojot izglītības programmas atbilstoši darba tirgus prasībām;
2) uzlabot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, organizējot meistarklases, apmācības, kopīgas pieredzes apmaiņas;
3) uzlabot praktisko apmācību bāzi profesionālajās skolās;
4) vecināt profesionālās izglītības prestižu un skolēnu piesaisti profesionālajām skolām

Projekta partneri

Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions

Partneri no Latvijas – 8 profesionālās izglītības ietādes:

Cīravas arodvidusskola
Jelgavas Amatniecības vidusskola
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Liepājas Valsts tehnikums
Laidzes profesionālā vidusskola
Saldus profesionālā vidusskola
Skrundas profesionālā vidusskola
Ventspils profesionālā vidusskola

Partneri no Lietuvas – 4 profesionālās izglītības iestādes, 1 augstskola un 2 reģiona attīstības aģentūras:

Panevežu profesionālās izglītības centrs
Panevežu uzņēmējdarbības konsultāciju centrs
Kauņas pārtikas skola
Kauņas tehniskā universitāte
Kauņas celtniecības apmācību centrs
Šauļu reģiona attīstības aģentūra
Skuodas lauksaimniecības tirdzniecības un pakalpojumu skola

Projekta budžets

999 214,95 EUR – ERAF līdzfinansējums
176 332,05 – Nacionālais līdzfinansējums
1 175 547 EUR – Kopā
55,69% – 654 685 EUR no kopējā budžeta plānoti skolu aprīkojumam un iekārtām
Projekta ieviešanas laiks

2012.gada 2.aprīlis – 2014.gada 1.augusts

Projekta plānotie nozīmīgākie rezultāti Kurzemē
• uzlabotas izglītības programmas un mācību metodiskie materiāli, to satura izstrādē iesaistot uzņēmējus un nozaru profesionālās organizācijas un stiprinot sadarbību starp profesionālajām skolām un darba tirgu;
• paaugstināta pasniedzēju profesionālā kvalifikācija, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm;
• celts profesionālās izglītības prestižs un pieejamība Kurzemes reģionā;
• uzlabota profesionālo skolu praktisko apmācību bāze – izveidojot apmācību darbnīcas un laboratorijas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina audzēkņu praktisko iemaņu iegūšana atbilstoši darba tirgus prasībām:
Projekta nozīmīgākie rezultāti Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā:
• Uzlabota izglītības programma „Autotransports” un sagatavoti mācību metodiskie materiāli, to satura izstrādē iesaistot uzņēmējus, tā stiprinot sadarbību starp tehnikumu un darba tirgu;
• Caur pieredzes apmaiņu Lietuvas profesionālajās skolās paaugstināta pasniedzēju profesionālā kvalifikācija, stiprināta sadarbība ar Paņevežu profesionālās izglītības centru;
• celts profesionālās izglītības prestižs un pieejamība Kurzemes reģionā;
• uzlabota skolas autotransporta specialitātes praktisko apmācību bāze – pilnveidojot apmācību darbnīcas un laboratorijas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina audzēkņu praktisko iemaņu iegūšana atbilstoši darba tirgus prasībām.

2014.gada vasarā tika sagatavots Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma reklāmas klips. 

 Kuldīgā un pie projekta partneriem projekta darbības laikā notikuši dažādi pasākumi

2012.gada 12.jūnijā Paņevežos, uz kopīgu sanāksmi bija pulcējušies Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas un Paņevežu profesionālās izglītības centra automehāniķu profesionālo priekšmetu pasniedzēji.

Tikšanās laikā Kuldīgas skolas pārstāvji dalījās pieredzē par  veiksmīgo sadarbību ar uzņēmumu „Volvo Truck Latvia” sagatavojot automehāniķus, kam ir pamatzināšanas kravas automašīnu uzbūvē. Abu skolu automehāniķu speciālo mācību priekšmetu pasniedzēji diskutēja par iespējām iekļaut kravas auto uzbūves, motoru, elektrotehnisko, elektronisko un tehnisko apkopju sadaļu kopīgajā automehāniķu apmācību programmā. Šī tikšanās bija viens no pirmajiem soļiem Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām (VocEdu) īstenošanā.

21.09.2012. Kuldīgā notika Apaļā galda diskusija par autotransporta mācību programmas pilnveidošanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām, kur bija iespēja uzklausīt darba devēu domas par jauno speciālistu sagatavošanas kvalitāti un tās uzlabošanas ceļiem.
21.09.2012. notika arī   Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas un projekta VocEdu atvērto durvju diena topošajiem skolas audzēkņiem , kad aicinājām apkārtējo pamatskolu audzēkņus ciemos, lai iepazīstinātu ar skolas piedāvātajām iespējām.

2012.gada rudenī  mūsu skolā par projekta līdzekļiem tika iegādātas specifiskas  iekārtas, instrumenti un mācību aprīkojums kravas  auto speciālistu praktiskajai apmācībai.

2013.gada 20.februārī uz Paņevežiem devās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas audzēkņu komanda, lai piedalītos automehāniķu profesionālajās sacensībās kopā ar Paņevežu profesionālās izglītības centra automehāniķu profesijas audzēkņiem. Sacensības norisinājās teorētiskajā uzdevumā – testā un praktiskajos uzdevumos – metināšanā, automašīnas vadīšanā, automašīnas detaļu atpazīšanā, elektroierīču diagnostikā, automašīnas tehnisko šķidrumu pārbaudē un kvalitātes noteikšanā, virzuļa pirksta iepresēšanā, riepu balansēšanā, riepu montāžā, siksnu nomaiņā. Sacensībās Kuldīgu veiksmīgi pārstāvēja:
1. Dāvids Mārtiņš Bože – 1. vieta kopvērtējumā
2. Gints Aleksīns – 2. vieta kopvērtējumā
3. Andris Ķimenis – 3.vieta kopvērtējumā, labākais auto šķidrumu kontroles uzdevumā
4. Kristaps Strēlnieks – ātrākais un precīzākais riepu montāžas uzdevumā
5. Pēteris Ālītis – labākais siksnu nomaiņas uzdevumā 
6. Artis Pūris – labākais auto detaļu atpazīšanas uzdevumā
7. Atis Cietvīrs – labākais metināšanas uzdevumā
8. Rūdolfs Cinovskis 
9. Roberts Sils
10. Mārtiņš Jansons
11. Jurģis Videnieks.

Komandu sagatavoja skolotāji 
1. Ivars Asnis
2. Edgars Berkins

 14.03.2013. Kuldīgā notika pārrobežu tikšanās, kurā bija iespēja kopā ar kolēģiem no Paņevežu profesionālās izglītības centra un darba devējiem Kurzemē, kā arī ar dažādu profesionālo uzņēmēju organizāciju pārstāvjiem diskutēt par automehāniķu izglītības programmas pilnveidošanas ceļiem.

2013.gada pavasarī tika sagatavoti skolas reklāmas suvenīri – pildspalvas un atslēgu piekariņi.

Laikā no 01.02.2013. līdz 30.11.2013. notikusi 24 nodarbību sērija pamatskolu audzēkņiem, kas ieinteresēti automehāniķa profesijas apguvē – „Junioru meistarklases”

05.- 06.11.2013. Kuldīgā notika Paņevežu, Kuldīgas un Cīravas skolu autotransporta specialitātes audzēkņu profesionālās sacensības. Tajās piedalījās 10 topošie automehāniķi no Paņevežiem, 10 no Kuldīgas un 8 no Cīravas.5. novembrī viesi un Kuldīgas komanda devās iepazīties ar uzņēmumu BUCHER SCHOERLING BALTIC,SIA Ventspilī, apskatīja Ventspili un piedalījās mācību stundā Ventspils Amatu mājā.

Sacensības norisinājās 6. novembrī  : Elekroshēmu veidošanā, elektrisko iekārtu diagnostikā, kravas auto riteņa montāžā, demontāžā, dažādu auto detaļu pazīšanā, detaļu bojājumu noteikšanā, tehniskajos mērījumos un teorētiskajā testā. Sacensību noslēgumā visiem dalībniekiem skolotājs Ivars Asnis demonstrēja inovatīvus paņēmienus auto vējstiklu nelielu defektu remontā.

23.10.2014. Kuldīgā notika projekta skolu skolotāju un uzņēmēju – audzēkņu prakšu vadītāju apmācību seminārs. Tajā lektore Sandra Pallo- Enika lika iejusties pusaudžu “ādā”, lai   darba devēji un  skolotāji labāk izprastu jauniešus, un spētu vadīt praksi tā, lai jaunieši no tās iegūtu maksimālo zināšanu un prasmju daudzumu.

2014.gada pavasarī  kopā ar partneriem Kurzemē tika sagatavots buklets par izglītības iespējām projekta skolās – “Apgūsti profesiju Kurzemē”.

 Projekta ietvaros tika pilnveidota Autotransporta specialitātes mācību programma un izstrādāts  metodiskais  materiāls, kurš iesietā formātā pieejams Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma bibliotekā: “Kravas automašīnu uzbūve”– mācību materiāls, “Kravas automašīnu uzbūve”– izdales materiāli, “Zināšanu pārbaudes testa jautājumu bāze”.

  23.04.-24.04.2014. notika skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens pa Lietuvas profesionālajām skolām. tajā piedalījās 4 skolotāji no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, kam bija iepēja iepazīt kaimiņvalsts profesionālās izglītības iestādes.

03.06.2014. Liepājā notika projekta konference „Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā”, kurā notika diskusija par sadarbības nozīmi starp profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem, kā arī profesionālās izglītības lomu darba tirgus un jauniešu bezdarba problēmu risināšanā.

30.06. – 01.07.2014. Kuldīgā notika pēdējā projekta vadības un uzraudzības grupu sanāksme , kurā visi partneri izvērtēja projekta ieguvumus un turpmākās sadarbības iespējas jaunos projektos. Bija iespēja pateikt paldies mūsu sadarbības partneriem.

Visu projekta dalībskolu pārstāvji atzina, ka pasākumi  skolās ir bijuši ļoti noderīgi un vērtīgi mācību  programmu pilnveiošanā un skolu tālākajai  attīstībai . Vislielākais ieguvums mūsuprāt ir lieliskie sadarbības partneri Lietuvā un arī Kurzemē.

Saskaņā ar LR MK 2015.gada 27.maija rīkojumu Nr.277 “Par Skrundas Profesionālās visusskolas likvidāciju”,  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums  ir pārņēmis Skrundas Profesionālās vidusskolas  projekta  VocEdu , LLIV – 265 rezultātus.

Skrundas Profesionālās vidusskolas parneris Lietuvā šajā projektā bija Kauņas pārtikas skola.

Skrundas Profesionālajā vidusskolā tika pilnveidota izglītības programma „Ēdināšanas pakalpojumi” un izstrādāti mācību metodiskie materiāli. Kā arī aprīkota praktisko apmācību laboratorija ēdiena gatavošanas un servēšanas apmācību nodrošināšanai.

Projekta ietvaros tika izstrādāti trīs metodiskie darbi, kuri iesietā formātā pieejami Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma bibliotekā:  Metodiskie materiāli pārtikas produktu prečzinībā – “Graudi un to pārstrādes produkti“. Pārbaudes darbi – “Ēdienu gatavošanas tehnoloģijā“. Darba materiāls pedagogiem – “Viesu apkalpošana” teorija.

Projekta īstenošanas gaitā Skrundas Profesionālā vidusskola piedalījās sekojošās aktivitātēs:

 Skolotāju pārrobežu sanāksmē Kauņā 30/10/2012 – 31/10/2012;

Abu partnerskolu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Young COOK 2013”  – Skrundā 12/03/2013;

“Jauno pavāru skolas “nodarbības pamatskolu audzēkņiem 11/04/2013 un  20/03/2013;

Apaļā galda diskusija”Jauniešu integrācija un konkurētspēja mūsdienīgā darba tirgū”24/04/2013

Kauņas pārtikas skolas  skolotāju pieredzes apmaiņas vizīte Sprundas PV 24/04/2013 – 25/04/2013

Skolotāju meistarklase Skrundā 25/11/2013 – 26/11/2013

Skolotāju pieredzes apmaiņa Kauņā 04/12/2013 – 05/12/2013

 Abu partnerskolu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Young COOK2013” – Kauņā 04/12/2013- 05/12/2013;

Pārrobežu pieredzes apmaiņas  sanāksme Kauņā 01/07/2014-02/07/2014

 Video klips par Skrundas Profesionālo vidusskolu un tajā apgūstamajām specialitātēm (sagatavots projekta ietvaros).  

 Skrundas Profesionālās vidusskolas izglītības programmas „Ēdināšanas pakalpojumi”   praktisko apmācību laboratorijas iekārtas un aprīkojums tagad tiks izmantots Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību programmas „Ēdināšanas pakalpojumi”  audzēkņu ēdiena gatavošanas un servēšanas apmācību nodrošināšanai. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums par saviem budžeta līdzekļiem ir izremontējis telpu laboratorijas iekārtošanai Kuldīgā, Liepājas ielā 33, tajā izvietotas Skrundas PV iegādātās iekārtas un inventārs. Pašlaik noris laboratorijas sakārtošana apmācību darbam. Daži attēli no ši darba procesa: