Metodiskā diena tehnikuma pedagogiem – KTTT

Metodiskā diena tehnikuma pedagogiem

26.augustā tehnikuma zālē notika profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Ceļā uz kompetenču pieeju mācībām” Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotājiem. Semināra 1.daļā “Sintēzes stundu/ bloka stundu vīziju modelēšana caurviju kompetenču nodrošināšanai” skolotāji strādāja grupās, izstrādājot stundu modeļus, kuros nodrošināta starppriekšmetu saikne starp profesionālajiem un vispārizglītojošajiem mācību priekšmetiem. Semināra turpinājumā vēstures skolotāja Gunita Meiere kopā ar tehnikuma 3.kursa audzēkņiem Noru Ziemeli un Ingu Gruduli iepazīstināja ar tēmu “Galda spēles par Baltijas skolotāju semināra vēsturi izmantošanas iespējas mācību un audzināšanas procesā”. Semināra 3.daļā “Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā – labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana” tehnikuma 9 pedagogi dalījās pieredzē un demonstrēja kolēģiem dažādas metodes un paņēmienus, kurus var izmantot atšķirīgos mācību priekšmetos. 
Seminārā uzstājās skolotājas: Inese Baumane par tēmu “Plakātu metode”, Anete Puriņa- “Kolektīva saliedēšanas spēle”, Anita Bērziņa- “ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi”, Guna Bergmane-  “Mazu ķermeņu izmēru noteikšana”, Dace Šēna- “Vīna garšas buķetes raksturošana un izvērtēšana”,  Zanda Šlegelmilha- “Dzejrades principi un formālie līdzekļi”, Zane Lase- “Kahoot.it izmantošana mācību darbā”, Gita Arājuma “Telpiskās figūras”, Katrīna Spuleniece-Aišpure “Zaļo kokteiļu gatavošana”, savukārt pārējiem kolēģiem prezentācijas  laikā bija jāiejūtas audzēkņu lomā. 
Semināra noslēgumā tehnikuma kolektīvs tikās ar 6 tehnikuma absolventiem- Gati Frindi, Ervīnu Šteinbergu, Ati Jēkabsonu, Gintu Sedolu, Ivo Solomahinu, Edgaru Sīli, kuri tehnikumu absolvējuši pirms vairāk nekā 10 gadiem un karjeru veidojuši un pašlaik strādā pavisam citā jomā, kura nav saistīta ar tehnikumā apgūto profesiju. Paldies visiem kolēģiem un absolventiem par atsaucību un palīdzību Metodiskās dienas organizēšanā!

Informāciju sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.