Restaurācijas tehniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Restaurācijas tehniķis pēc vidējās izglītības

KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS
Iepazīstina ar apgūstamajām profesijām 2024./2025. mācību gadā!
 
IEGŪSTAMĀ
KVALIFIKĀCIJA

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU
ILGUMS
RESTAURĀCIJAS TEHNIĶIS
VISPĀRĒJĀ VIDĒJAI VAI PROFESIONĀLĀ (PĒC 12. KLASES)
2 GADI

KO TU APGŪSI TEHNIKUMĀ?

  • KULTŪRVĒSTURISKO VĒRTĪBU SAGLABĀŠANU
  • KOMPOZĪCIJU
  • RESTAURĀCIJAS PROCESUS
  • VIDES IETEKMI UZ OBJEKTU UN PREVENTĪVO KONSERVĀCIJU
  • OBJEKTU ELEMENTU ATDARINĀŠANU
  • KONSERVĀCIJAS UN RESTAURĀCIJAS PROCESA DOKUMENTĒŠANU
  • KONSTRUĒŠANU AR SPECIĀLAJĀM DATORPROGRAMMĀM
  • INTARSIJU

 

 

Restaurācijas tehniķis praktizējas un strādā individuāli vai kāda restauratora vadībā vai uzņēmumos, kuri pēta un izzina dažādu priekšmetu – mākslas darbu, konstrukciju, ēku un būvdetaļu rašanās un izgatavošanas vēsturi, to izcelsmi un piederību, analizē iespējamos vēsturiskos apstākļus, dodas restaurējamo objektu izpētes ekspedīcijās, strādā ar vēstures un kultūras vērtību un mantojuma – ēku, mākslas darbu, konstrukciju, koka detaļu, priekšmetu tehniskā stāvokļa saglabāšanu, konservāciju, restaurē, atjauno, protezē, āderē, zeltina vai marmorizē, iztrūkstošo detaļu formas modelē plastikā, kā arī var veidot savu uzņēmumu vai strādāt individuāli.

Izglītības programma – restaurācija

Profesionālā kvalifikācija – restaurācijas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo izglītību

Mācību ilgums – 2 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Restaurācijas tehniķis kvalificētu restauratoru vadībā izpēta, saglabā, konservē, kā arī restaurē dažāda veida kultūras vērtības, tajā skaitā, mēbeles, kokgriezumus, koka ēkas, būvju daļas; veic koka iekārtu un priekšmetu virsmas apdares konservācijas, restaurācijas un atjaunošanas darbus.

Mācību moduļi: Profesionālās izglītības moduļi: Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana,  Kompozīcija, Restaurācijas procesi, Vides ietekme uz objektu un preventīvā konservācija, Objektu elementu atdarināšana, Konservācijas un restaurācijas procesa dokumentešana, Konstruēšana ar speciālajām datorprogrammām, Intarsija, Restaurācijas tehniķa prakse.