Ēdināšanas pakalpojumu speciālists pēc pamatizglītības – KTTT

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par savu darba kvalitāti.

Mācību priekšmeti: latviešu valoda, literatūra, pirmā un otrā svešvaloda, matemātika, informātika, ķīmija, bioloģija, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, konditorejas izstrādājumu tehnoloģija, ēdienu un dzērienu kulinārais raksturojums, pārtikas produktu zinības, gatavo izstrādājumu noformēšana, sanitārija un higiēna, ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija un aprīkojums, viesu apkalpošana, profesionālās datorprogrammas, komercdarbība ēdināšanas uzņēmumos, sabiedrība un cilvēku drošība, kalkulācija, uzskaite un atskaite, dokumentu pārvaldība, profesionālā saskarsme, pirmā, otrā un trešā profesionālā svešvaloda, sports.

Praktiskās mācības: ēdienu gatavošana, konditoru izstrādājumu gatavošana, viesu apkalpošana.

Kvalifikācijas prakse.