ERASMUS+ KA 2 3GW – KTTT

ERASMUS+ KA 2 3GW

Green, greener, the greenest wind, water and the world (3GW) Nr. 2015-1-LV01-KA202-013458

 Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

 18.05.2017. notika projekta rezultātu izplatīšanas konference   Rīgā.

Konferencē Rīgā piedalījās pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm, augstskolām, darba devēji, uzņēmēji, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve, Atjaunojamo enerģiju federācijas pārstāvji   un citi. Pasākuma darbā  piedalījās arī projekta sadarbības partneri no Latvijas , Vācijas un Lietuvas.

AET programmas apraksts_EN20171030

AET programmas apraksts_LV20171030

Vairāk informācijas no projekta vadītājas projekti.kuldiga@gmail.com

03.05.2017. Kuldīgā notika projekta partneru no Paņevežiem un Kuldīgas apspriede par gatavošanos projekta noslēguma posmam, par rezultātu apzināšanu, par to izplatīšanas pasākumiem 17. un 18. maijā.

01.03.2017. Stirlingā, Lielbritānijā notika projekta vadības grupas trešā izvērtēšanas sanāksme. Sanāksmes laikā katrs partneris ziņoja par projekta īstenošanas laikā paveikto. Projekta vadītāja L.Juska prezentēja Kuldīgā sasniegtos rezultātus,   turpmāko darba plānu un uzdevumu sadali katram dalībniekam. Tika apspriesta darba programma projekta rezultātu izplatīšanas pasākumiem 2017.gada maijā Paņevežos, Lietuvā un Kuldīgā, Latvijā.

Pēc auglīgas sanāksmes visi tās dalībnieki devās   ekskursijā  uz senāko ananāsu audzētavu Skotijā un  populārāko viskija darītavu. Attēlos mirkļi no sanāksmes un ekskursijas.

Projekta piektā, pēdējā,  zināšanu uzkrāšanas  vizīte notika  no 10.10.2016. līdz  14.10.2016. Paņevežos, Lietuvā. Šis nedēļasLaikā iepazināmies ar Lietuvas izglītības sistēmu, īpaši ar profesionālo izglītību. Kā arī apskatījām Paņevežu skolas dažādu profesiju  apmācību bāzi (mehatronikas laboratoriju,   drošas autobraukšanas  apmācību poligonu, kur iespējams imitēt dažādus laika un ceļa apstākļus, iepazināmies ar automehāniķu un celtnieku apmācību bāzi). Bijām vizītē uz Kauņas Tehnisko Universitāti, elektro apgādes un automatizācijas fakultāti, kur iepazināmies ar mācību procesu un diskutējām ar pasniedzējiem par mūsu mācību programmā iekļaujamiem jautājumiem. Apmeklējām vairākus uzņēmumus – saules bateriju ražotnes Viļņā, biogāzes staciju un saules paņeļu parku. Diskutējām ar darba devējiem par to, kas nepieciešams jaunajiem speciālistiem. Tikāmies ar Paņevežu koledžas pasniedzējiem, diskutējām par iespējām sadarboties nākotnē. Attēlos  mirkļi no projekta pēdējās  vizītes.

04.07.2016. Berlīnē, Vācijā notika projekta vadības grupas vidusposma izvērtēšanas sanāksme. Sanāksmes laikā katrs partneris ziņoja par projekta īstenošanas laikā paveikto. Projekta vadītāja L.Juska prezentēja turpmāko darba plānu un uzdevumu sadali katram dalībniekam. Tika apspriesta darba programma vizītei Paņevežos, Lietuvā. Projekta programmas izstrādes grupas memedžeris Adrian Kitchen analizēja paveikto pie programmas izstrādes un deva turpmākos uzdevumus, precizēja pienākumus un veicamo darbu apjomu. 

Pēc auglīgas sanāksmes visi tās dalībnieki devās kājāmgājēju  ekskursijā pa Berlīnes mūra pēdām. Attēlos mirkļi no sanāksmes un ekskursijas.

Projekta ceturtā darba vizīte notika laikā no 06.06.2016.līdz 10.06.2016. Kuldīgā, Latvijā. Šīs nedēļas laikā mums bija iespēja tikties ar Latvijas Valsts izglītības satura centra speciālistiem, lai pārrunātu Latvijas likumdošanas prasības mācību programmu izstādei un ‘profesiju standartu sagatavošanai. Tikāmies ar Latvijas Atjaunojamo  nerģiju asociācijas pārstāvjiem, diskutējām ar viņiem par mācību programmā iekļaujamo zināšanu un prasmju apjomu un saturu. Apmeklējām uzņēmumus Salaspils novadā un Iecavā , kur tiek ražota  un apkurei, un elektroenerģijas ieguvei izmantota biogāze . Tikāmies ar Rīgas Tehniskās Universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes  Vides un enerģijas sistēmu institūta aspirantiem un vadošajiem mācību spēkiem.   Apmeklējām Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Tehnisko fakultāti, kur iepazināmies ar tās studentu mācību iespējām enerģētikas jomā, it īpaši saistībā ar atjaunojamo enerģiju lietošanu.  Apciemojām arī Liepājas Pedagoģisko Universitāti, tās  Dabas un inženierzinātņu fakultāti, kur iepazināmies ar mācību procesu, diskutējām ar pasniedzējiem par Athjaunojamo enerģiju iekārtu tehniķa  mācību programmas nozīmīgumu.

Projekta partneriem Latvijas un Lietuvas   bija iespēja prezentēt paveikto pie mācību programmas izstrādes  darba grupas sanāksmē Kuldīgā. Runājām par tuvākajā nākotnē paveicamo unpar projekta partneru vizīti Lietuvas skolā. Vizītes dalībniekiem bija iespēja apskatīt Rundāles pili, doties ekskursijā pa Kuldīgu un projekta noslēgumā kopīgi ar Suitu sievām cept sklandaraušus un sadziedāties. Attēlos  mirkļi no projekta ceturtās vizītes.

Trešā daraba  vizīte notika Stirlingā,Skotijā, Lielbritānija laikā no 18.04.2016. līdz 22.04.2016. Šīs vizītes laikā projekta partneru pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Atjaunojamo enerģiju izmantošanu Skotijā, ar likumdošanas atbalstu šādai praksei. Viesojāmies mācību iestādēs, iepazināmies ar to darbu, diskutējām ar pasniedzējiem un skolu vadītājiem par atjaunojamo enerģiju iekārtu tehniķim nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Apmeklējām The Wise Group un West College Scotland Glazgovā. Viesojāmies arī SRUC Oatridge Koledžu, kurā izmanto biomasas un saules enerģijas apsildi, diskutējām par ieguvumiem no atjaunojamo enerģiju lietošanas, gan materiālajiem, gan vides saglabāšanā. Mums bija tikšanās ar Scottish Heating Company un West Lothian College inženieriem. Tikšanās laikā  pārrunājām speciālistu sagatavošanu koledžā un apmācības darba vietās.  Apmeklējām arī SQA (the National Awarding and Accrediting Body ), kur saņēmām informāciju par Skotijas kvalifikācijas sistēmu un mācību programmu sagatavošanu ciešā sadarbībā ar darba devējiem uzņēmumos.Attēlos darba momenti no nedēļas pie partneriem Skotijā.

Otrā darba un mācību vizīte notika pie projekta partneriem Polijā, Zespol school in Zielonka. laikā no 22.02.2016.līdz 26.02.2016.. Šis vizītes laikā visu projekta partneru pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar Polijas izglītības sistēmu, ar “Atjaunojamo enerģiju iekārtu tehniķa” mācību programmu šajā skolā. Vērojām mācību stundas, diskutējām ar mācību programmas izstrādātāju Ryszard Tytko par lietām, ko iekļaut mācību programmā, kā veidot tās loģisko uzbūvi. Mums bija iespēja iepazīties ar Polijā piejamo mācību litereatūru šajā jomā. Apskatījām arī Polijas Zinātņu akadēmijas centru Jablonā (Polish Academy of Sciences in Jabłonna). Šajā centrā ir izvietotas pašas modernākās atjaunojamo enerģiju tehnoloģijas apmācībai un pētnieciskajiem darbiem (http://www.imp.gda.pl/fileadmin/jablonna/folder_Jablonna_en.pdf) . Apskatījām projekta partnerskolu audzēkņu prakses uzņēmumus zielonkā un Varšavā. Viesojāmies arī Varšavas Universitētē  (Warsaw University of Life Sciences). Šo laiku pie partneriem Polijā varam nosaukt par zināšanu uzkrāšanas nedēļu. Attēlos darba momenti no nedēļas pie partneriem Polijā.

Pirmā  darba un mācību vizīte notika pie projekta partneriem Vācijā, Centrum für Innovation und Technologie GmbH (CIT), Forst (Lausitz) laikā no 23.11. līdz 27.11.2015. Šīs vizītes laikā projekta darba grupa iepazinās ar Vācijas duālās profesionālās izglītības principiem speciālistu sagatavošanā, viesojās Amatniecības kamerā, apmeklēja dažādus alternatīvās enerģijas ražošanas uzņēmumus, kur diskutēja par apmācību procesu uzņēmumā. Tāpat darba grupai bija iespēja viesoties Kotbusas Tehniskajā universitātē, kur tiek apmācīti mūs interesējošās jomas inženieri. Šīs vizītes laikā tika strādāts arī pie topošās mācību programmas – precizēta tās mērķa grupa, sagatavota metodika darba tirgus izpētei, izskatīti arī citi tehniski jautājumi. Darbs turpināsies sazinoties caur  e-pastu un Skaipu.
Nākošā projekta darba grupas tikšanās notiks 22.02. – 26.02.2016.Polijā pie partneriem profesionālajā skolā, kur jau vairākus gadus notiek Atjaunojamās enerģijas iekārtu tehniķu apmācība. Poļu skolotāji dalīsies pieredzē par mācību un praktiskās apmācības procesu. Attēlos darba momenti pie partneriem Vācijā.

PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (KTTT) ar 2015.gada septembri ir uzsācis Erasmus + skolu stratēģiskās sadarbības (KA2) projekta Green, greener, the greenest wind, water and the world (3GW) („Zaļš, zaļāks, viszaļākais” vējš, ūdens, pasaule) Nr. 2015-1-LV01-KA202-013458 īstenošanu.
Projekta ietvaros sadarbojas partneri no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas un Apvienotās karalistes (UK) . Galvenais projekta mērķis ir Latvijai un Lietuvai jaunas, inovatīvas Alternativās enerģijas iekārtu tehniķa mācību programmas izstrāde.
Projekta partneri kopīgi iepazīsies ar katras projekta dalībvalsts situāciju šādu speciālistu sagatavošanā gan profesionālajās skolās, gan augstskolās, apmainīsies ar pieredzi, kopīgi strādās pie mācību programmas izstrādes.
Projekta koordinatoru pirmā tikšanās notika 26. un 27. oktobrī Kuldīgā, kad projekta partneri iepazinās savstarpēji, parakstīja sadarbības līgumus darbam projektā un precizēja darba kārtību, finansu un administratīvos noteikumus projekta īstenošanai.