Jauniešu apmaiņas projekta „ Ūdens šķir un vieno” – KTTT

Jauniešu apmaiņas projekta „ Ūdens šķir un vieno”

 “Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”

Programma „Jaunatne darbībā”
3. apakšprogrammas – “Jaunatne pasaulē” (3.1. – sadarbība ar kaimiņvalstīm, jauniešu apmaiņas). „Ūdens šķir un vieno” (”Water separates and unites”).

Piedalās Lingena, Anapa, Kuldīga 2011.gada septembris (19.09.-24.09.2011.). Kuldīgā ieradās 8 audzēkņi un 2 skolotāji no partneru skolām – kopā 20 cilvēki..

No Kuldīgas skolas projekta komandā 8 audzēkņi un skolotāji – Gatis Učs, Inese Kļaviņa.

Projekta mērķi

Veicināt Latvijas, Krievijas un Vācijas jauniešu sadarbību, satuvināt dažādu valstu un mentalitāšu jauniešus, veicināt savstarpējo saprašanos un toleranci.

Uzlabot jauniešu komunicēšanās prasmes. Iemācīties diskutēt un argumentēt savu viedokli. Ieinteresēt jauniešus latviešu, vācu un krievu valodu apguvē.

Jauniešiem apgūt prasmi veidot spēcīgu komandu, mācīties sadarboties un strādāt starptautiskā komandā, atraisīt jauniešu zinātkāri un iniciatīvu.

TV „Skrunda”sagatavoto videosižetu par projektu var skatīt te : http://www.tvskrunda.lv/?id=974
Vācu valodā informācija par projektu skatāma šeit: http://www.bbs-lingen-gf.de/homepage/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=194

Die Projektteilnehmer sind 8 Schüler und Lehrer aus Lingen/Deutschland und Anapa/Russland, insgesamt 20 Leute. Das Projekt wurde in Kuldīga, 19.09.-24.09.2011. realisiert.

Projektziele:

Die Zusammenarbeit, die Verständigung, die Toleranz der Jugendlichen aus Lettland, Russland und Deutschland zu fördern.

Die Kommunikationsfähigkeiten der Jugendlichen durch Diskussionen, argumentieren zu verbessern. Die Interesse an Fremdsprachen zu wecken.

Die Jugendliche lernen die Prinzipe der Mannschaftsbildung zu kennen, sie lernen in einer internationalen Mannschaft zusammen zu arbeiten.

TV „Skrunda” Video über das Projekt: http://www.tvskrunda.lv/?id=974
Information über das Projekt auf Deutsch: http://www.bbs-lingen-gf.de/homepage/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=194

Подзаголовок 3-ий « Молодёжь в мире» (3.1. – сотрудничество с соседними государствами, обмен молодёжных организаций). «Вода разлучает и объединяет» („Ūdens šķir un vieno”,”Water separates and unites”).

Участники из г. Лингена, г. Анапы, г. Кулдиги (19.09. – 24.09. 2011 года). Общее количество – 20 участников. В город Кулдигу из России прибыло 8 учеников и 2 преподавателя.

Цель проекта . Способстовать молодёжное сотрудничество с Россией, Германией, Латвией, сблизить и способствовать взаимопонимание и толерантность между участниками проекта.

Улучшить коммуникативные способности всех участников проекта. Научиться обсуждать и аргументировать свою точку зрения. Заинтересовать учащихся овладеть знаниями латышского, русского, немецкого языков.

Учащимся создать команду, научиться сотрудничать и работать в международной команде, развить инициативу и любознательность учащихся.

TV „Skrunda” видеосюжет о проекте : http://www.tvskrunda.lv/?id=974
Информация о проекте на немецком: http://www.bbs-lingen-gf.de/homepage/index.php?option=com_content&task=view&id=230&Itemid=194

Projekta dienasgrāmata 
Projekttagebuch
Дневник проекта.

Pirmā diena:
День первый:
Der 1.Tag:

 Projekta laikā mācījāmies sadarboties starptautiskā komandā gan spēlēs, gan diskusijās, gan veicot konkrētus darba uzdevumus. Sākām ar iepazīšanās spēlēm, tad veidojām komandas.

Während des Projektes arbeiteten wir in internationalen Mannschaften, wir spielten Spiele, diskutierten, machten konkrete Aufgaben. Am Anfang haben wir Kennenlernenspiele gespielt.
Во время проекта научились сотрудничать в международной команде , играть игры, вести дискуссии. Начали работу с знакомства, создали команды.

Kopīgi iepazinām Kuldīgu – piedalījāmies orientēšanās sacensībās pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē.
Вместе знакомились с Кулдигой – участвовали в соревнованиях по ориентированию в городе.
Zusammen haben wir Kuldīga kennengelernt-wir machten Orientierungswettbewerb durch Kuldīga

Visi kopā „cepām kultūru torti” – iepazīstinājām viens otru ar savas tautas kultūru un tradīcijām, sniedzām priekšnesumus – dziesmas, dejas, stāstījām, rādījām fotogrāfijas un filmas par savu pilsētu.
Вместе пекли « культурный торт» – знакомили друг друга с культурой и традициями своего народа, давали выступления – песни, танцы, рассказывали, показывали фотографии и фильмы о своем городе. 
Alle zusammen haben wir den „Kuchen der Kulturen” gebacken, d.h. wir haben einander über die eigene Kultur, Traditionen erzählt, auch getanzt, gesungen, Filme und Fotos gezeigt.

Otrā diena:

Der 2.Tag:

 Kopīgā pārgājienā apmeklējām Kuldīgas pilsētas ūdensattīrīšanas staciju. Pa ceļam uz to veicām dažādus izzinošus uzdevumus, iepazinām vietējo floru, skaitījām pakāpienus skatu tornīm, noteicām attālumus – Ventas platums, ūdenskrituma platums, un citus.

Zusammen besuchten wir die Wasserkläranlagen in Kuldīga, unterwegs machten wir verschiedene naturerforschende Aufgaben-wie lang ist die alte Brücke über die Wenta, wie breit ist der Wasserfall u.a. Danach gingen wir zu den Sandhöhlen. Der Eintritt war mit Führung, manche fanden es schwer sich in engen, dunklen Höhlen zu befinden und sie kehrten ans Ufer der Riežupe zurück. In den Sandhöhlen hingen auch die Fledermäuse, die fanden da den Überwinterungsplatz. Zurück fuhren wir mit dem Bus, der wartete auf uns auf dem Waldweg.Am Nachmittag hörten wir die Vorlesung des Naturspezialisten Igo Midrijānis. Er erzählte über das Gemeinsame und Unterschiedliche, was uns durch Wasser einigen und auch trennen konnte, wie war die Entwicklung unserer Länder vom Mittelalter bis heute. Am Abend konnten wir Eindrücke des Herren Midrijānis über Grönland sehen und auch hören.

Во время экскурсии посетили Кугдигскую водоочистную станцию. По дороге надо было выполнять разные задания, знакомились с флорой, считали ступеньки городской смотровой башни,мерили ширину реки Венты.

 Pēc Kuldīgas pilsētas ūdensattīrīšanas stacijas apmeklējuma visi kopā nolēmām aiziet līdz Riežupes smilšu alām un izpētīt arī tās. Ieeja šajās alās iespējama tikai par maksu – gida pavadībā. Dažiem no projekta dalībniekiem bija grūti atrasties pazemē, viņi pārtrauca alu izpēti un devās ārā. Alas ir ziemojošo sikspārņu monitoringa stacija. No alām mūs mājaās aizvizināja AUTOBUSS, bijām priecīgi, jo nebija jāiet kājām.

После экскурсии вместе посетили песчаные пещеры Риежупе. Некоторые не могли долго находиться в подземелье. Узнали, что в пещерах зимуют летучие мыши. Из пещер домой поехали на автобусе, не надо было идти пешком.

 Pēcpusdienā kopīgi ar vides speciālistu Igo Midrijāni izzinājām kopējās un atšķirīgās lietas, ko mūsu (Latvijas, Krievijas un Vācijas) kultūrvidē radījis Baltijas jūras tuvums, kā ūdens ietekmējis Latvijas, Krievijas un Vācijas attīstību no viduslaikiem līdz šai dienai. Vakarā bija iespēja skatīties un klausīties Igo Midrijāņa ceļojuma iespaidus Grenlandē.

После обеда встреча со специалистом экологом Иго Мидриянисом. Дискуссия о Балтийском море, как вода сблизила наши страны – Латвию, Германию и Россию. Ещё эколог делился впечатлениями своего путешествия по Гренландии.

Trešā diena:

День третий:

Der 3.Tag:

Trešās dienas rīts solīja PIEDZĪVOJUMU – darbu, kuru neviens no mums līdz šim nebija darījis. Vispirms noklausījānies instruktāžu par drošām darba metodēm un drošu uzvedību uz ūdens, tad plostniecības lietpratēju vadībā pie Ventas vecā tilta darbojoties starptautiskās komandās, uzbūvējām baļku plostus (divas „plenes”). Tas bija aizraujoši un interesanti…

Der dritte Morgen versprach uns Erlebnisse – die Arbeit, die niemand von uns gemacht hatte. Zuerst bekamen wir Instruktionen über sichere Arbeitsmethoden und Sicherheit aufs Wasser, dann haben wir, unweit von Alter Brücke, unter Aufsicht der Flossbaumeister, zwei richtige Flosse gebaut. Das war anstrengend und interessant.

Это день приключения! Работа, которую из нас никогда никто не делал. Сначала инструктаж о методах как работать, как вести себя около воды, потом под руководством ремесленников вблизи старого моста начали строить плоты. Это было захватавающе и интересно.

 Mūsu darba procesu vēroja interesenti no Ventas tilta. Kopīgā darba procesu filmēja Skrundas TV, projekta dalībniekus intervēja reģionālās avīzes „Kurzemnieks” žurnāliste. Vienu vārdu sakot – bijām pilsētas uzmanības centrā

Наш процес работы с моста смотрели заинтересованные жители города. Проект снимала Скрундская ТВ, участники давали интервью, кореспонденты местной газеты интересовались о проекте – мы были в центре внимания.

Unser Arbeit besichtigten die Leute auf der Alten Brücke, die Arbeit wurde auch vom TVSkrunda gefilmt, die Journalistin aus der Regionalzeitung „Kurzemnieks” machte Interwies mit den Projektleuten. Wir waren im Zentrum der Aufmerksamkeit.

 Izmēģinājām pagatavotos plostus, nobraucot pa Ventu 4 km uz leju no tilta. Visā procesā ievērojām drošības noteikumus – uz plosta ir tikai pilngadīgas personas, kam uzvilktas glābšanas vestes.Noskatījāmies Latvijas Kultūrkapitāla fonda filmu par Gaujas un Daugavas plostniekiem, par plostniecības vēsturi un tradīcijām. Mums bija iespēja aprunāties un diskutēt ar cilvēkiem, kas strādā pie plostniecības vēstures saglabāšanas un šo tradīciju apzināšanas.

По реке Вента на новых плотах проплыли 4 км. Соблюдали все правила безопастности, одели спсательные жилеты.Посмотрели фильм, который предоставил фонд Культурного капитала Латвии, об истории плотовщиков. И познакомились с плотовщиками.

Wir haben eine Probefahrt mit dem Floss, 4 Kilometer runter die Wenta, gemacht. Das ganze Arbeitsprozess verlief unter strengsten Sicherheitsbedingungen- auf dem Floss nur Volljährige und mit Rettungswesten. Am Abend sahen wir den Film uber die Geschichte und die Traditionen des Flossbauens auf der Daugava und auf der Gauja. Die Gesprache mit den Leuten waren interessant und wir haben viel neues erfahren.

Ceturtā diena:

Der 4.Tag

День четвёртый:

Devāmies izzinošā ekskursijā uz Lībiešu krastu, lai iepazītu specifisko zvejniekciemu kultūrvidi, pa ceļam apskatītu Dundagas pili, Slīteres bāku un dotos pārgājienā pa Slīteres dabas taku.

Провели экскурсию по берегу Балтийского моря, познакомились с рыбацкими посёлками, по дороге осмотрели Дундагский замок, Слитерский морской маяк. Также была экскурсия по Слитерскому заповеднику.

Wir fuhren ans Livisches Ufer, lernten das Leben in den Fischersdörfern kennen, unterwegs besichtigen wir den Scloss in Dundaga, den Leuchtturm in Slītere und machten einen Spaziergang durch den Naturpfad in Slītere.

 Diemžēl laikā, kad bija plānots pārgājiens pa dabas taku ļoti stipri lija lietus, tāpēc pēc Slīteres bākas apskates devāmies tālāk un apskatījām Ragu muzeju Vaidē.

Плохая погода изпортила нашу экскурсию по заповеднику. Поэтому изменили маршрут и посетили музей рогов в Вайде.

Leider hat es richtig stark geregnet und der Spaziergang wurde gekürzt, dann haben wir das Museum der Hörner in Waide besucht.

 Nakšņojām Mazirbes speciālajā skolā. Tur arī notika paredzētā diskusija par piekrastes dzīves vērtībām un to ietekmi uz reģiona attīstību un pašreizējo stāvokli Lībiešu krastā. Vakarā kopīgi gājām uz Baltijas jūras krastu saulrietu skatīties un vērojām kā tiek makšķerētas butes. Vējainā laika dēļ nevarējām ilgi uzkavēties jūras krastā un izpalika plānotā vakarēšana. Pēc atgriešanās nakšņošanas vietā, visi diskutējām par ūdeni kā barotāju un darba devēju.

Ночевали в школе Мазирбес. В школе провели дискуссию об особенностях этого региона. Вечером у моря любовались закатом и наблюдали как ловят рыбу местные. Из-за ветра костер у моря отменили, вечер провели в школе.

Die Ubernachtung war in der Sonderschule in Mazirbe. Da fand auch die Diskusion uber das Leben, die Lebenswerte, die Regionsentwicklung am Raum an der Ostsee , am Livischen Ufer. Am Abend gingen wir ans Meer, besichtigten die Sterne und sahen wie die Männer Plattfische angeln. Wegen des grossen Windes blieben wir am Meer nicht lange und kehrten bald in die Schule zurück, da haben wir gesungen und bis in die Nacht geplaudert.

Piektā diena:

День пятый:

Der 5.Tag

Šīs dienas rītā devāmies uz Lībiešu Tautas namu, kas kopš 1939. gada ir galvenā Lībiešu tautas pulcēšanās vieta. Šeit mūs laipni uzņēma, parādīja namu un iepazīstināja ar lībiešu vēsturi, valodu, tradīcijām. Bija iespēja diskutēt par lībiešu valodas saglabāšanas nepieciešamību Eiropas valodu saimē.

Утром посетили ливский старейший дом культуры. Нас тепло приняли, ознокомили с историей ливов, языком, традициями.

Am Morgen gingen wir zum Livischen Kulturhaus, das ab Jahr 1939 der Treffpunkt der Liven ist.Wir erfuhren viel Interessantes über das Volk, seine Geschichte, die Sprache. Wir könnten über die Lage der Livischen Sprache in Europa diskutieren.

Tālāk mūsu ceļš veda uz vietu, kur „Lielā jūra” tiekas ar „Mazo jūru” – Kolkasragu. Te bija ļoti interesanti vērot viļņu spēles pretī pašam zemesragam. Pārrunājām par kuģošanas iespējām Irbes jūras šaurunmā.

Дальше наша дорога вела к тому месту, где «встречается малое море с большим», с рогом полуострова Колки.

Dann fuhren wir ans Kolkas Horn, wo die „Grosse” See mit der „Kleiner”See. Die Wellenspiele waren so seltsam.

 Turpinot ceļu devāmies uz Pūrciemu, lai dotos gājienā pa 20 metrus augsto Balto kāpu, kas veidojusies pirms 6000 gadiem. Šī kāpa ir vieta, kur atrasta pirmā akmens laikmeta apmetne Latvijas ziemeļrietumu piekrastē. Veicot visus 900 metrus pa speciāli izveidoto taku gar Pilsupīti iepazinām šo unikālo dabas objektu. Caur Talsiem un Sabili, kur apskatījām pilskalnu un vīnakalnu, atgriezāmies Kuldīgā.

Осмотрели самую высокую дюну, которая образовалась 6000 лет назад и много других уникальных объектов природы

Dann fuhren wir nach Pūrciems und besichtigten die Weisse Dünne, die 20Meter hoch ist und ist vor 6000Jahren entstanden. Der Spaziergang war vorbei Pilsupīte 900 Meter lang. Dann durch Talsi, Sabile kehrten wir in Kuldīga zurück.

Vakarā katras valsts komandai bija ļoti svarīgs uzdevums – atlasīt fotogrāfijas, ko nākošajā dienā izgatavosim izstādei.

Вечером было задание – выбрать лучшие фотографии для завтрашней выставки.

Am Abend sortierten wir die Fotos für die Wandzeitung

 Sestā diena:

День шестой:

Der 6.Tag

 Pēdējā dienā mums bija ļoti daudz darba – fotogrāfiju izgatavošana, izstādes sagatavošana un iekārtošana, projekta dienasgrāmatas sagatavošana Kuldīgas skolas mājaslapai, Yothpass sagatavošana visiem projekta dalībniekiem, jo izrādījās, ka šādu dokumentu vēlas visi projekta dalībnieki.

В последний день было очень много работы – подборка и обобщение материалов проекта. Подготовление Yothpass всем утчастникам проекта, потому что этот документ хотели получить все.

Am letzten Tag hatten wir viel zu tun- Fotos machen, Ausstellung machen, Tagebuch fur die Webseite schreiben, Yothpass fur alle Projektteilnehmer machen (alle mochten das Dokument bekommen).

Pēc pusdienām bija paredzēta preses konference ar reģionālās preses un reģionālā TV piedalīšanos. Taču – preses un TV pārstāvji mūs apmeklēja dienā, kad sējām plostus Ventmalā. Tur arī tapa TV Skrundas sižets par projektu un intervijas ar projekta dalībniekiem, kā arī intervijas reģionālajai avīzei „Kurzemnieks”.

 Tā kā bijām paredzējuši preses konferenci, tad savus plānus nemainījām un viss notika, tikai preses pārstāvju lomā iejutās Kuldīgas skolas skolotājas Anda Rozenfelde un Aija Kņaze. Katras delegācijas pārstāvji uzstājās ar ziņojumu par projektu, analizēja iegūto – gan informāciju, gan apgūtās prasmes komunicēt, iegūtos draugus un zināšanas par ūdens lomu cilvēku dzīvē. Preses konferences noslēgumā visi projekta dalībnieki vienojās kopējā dziesmā trīs valodās par kaiju virs jūras, kas lido…

На конференции делегации отчитывались о проведенном проекте – анализировали полученные новые навыки,информацию,знания о воде и других народах. Заканчивая отчёт, вместе спели песню на трёх языках о море, чайках…

Am Nachmittag sollte Pressekonferenz mit Journalisten stattfinden. Aber da die Journalisten waren bei uns schon am Tag, als wir die Flosse gebaut haben, hatten wir eine Pressekonferenz ohne Presse. Die Lehrerinnen Anda Rozenfelde un Aija Kņaze spielten die Rolle der Journalisten. Jede Projektgruppe sagte ihre Meinung und bewertete das Projekt, die allgemeine Meinung, das Projekt war das Beste, was mit vielen in der letzten Zeit geschah.

 Dziesmu iestudējām jau Mazirbes skolā, mēģinājumi notika Lībiešu Tautas nama zālē un Kuldīgas sporta centra viesnīcas zālē. Mums pašiem bija prieks par labo skanējumu.

Сами были рады, что все хорошо получилось

Am Ende sangen wir zusammen das Lied uber die kleine Möwe, in allen 3 Sprachen…

 Vakarā devāmies uz kopīgu vakarēšanu hotelī „Ventas Rumba” – Mārtiņsalā. Tur vērojām nebeidzamo Ventas upes ūdens plūsmu Eiropas platākajā ūdenskritumā, pārrunājām projekta dienās notikušo, bija mazliet skumji, ka rīt jau šķiramies.

Вечером праздновали в xоcтеле „Ventas Rumba” у реки Вента, где находится самый широкий водопад в Европе. И было немножко грустно, что завтра уже прощаемся.

Am Abend sassen wir alle im Hostel „Ventas Rumba” – auf der Mārtiņinsel. Das war etwas traurig, weil morgen fahren die Gäste nach Hause.