Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide – KTTT

Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”piedalās 
ESF projektā 
Nr. 8.4.1.0/16/I/001 
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra(VIAA) sadarbībā ar:
* Latvijas pašvaldībām,
* izglītības iestādēm,
* Nodarbinātības valsts aģentūru.
Projekta mērķis Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.
Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avots Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi * profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
* ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana
Izglītības iestādes aktivitātes projektā * neformālās izglītības programmu īstenošana
* profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
* profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana
Projekta mērķa grupa strādājošie:
* vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
* ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
      * vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupuprofesijas:
             *    pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
             *    kvalificēti strādnieki un amatnieki,
             *    iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
             *    vienkāršajās profesijās strādājošie.
      *  vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”,
      *   bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību izmaksas * mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
* nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas
Pieejamais atbalsts * pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
*  karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
*  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
*   atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
Kontaktinformācija izglītības iestādē * Zanda Šlegelmilha, slegelmilha@inbox.lv, 26883419
Sīkāka informācija Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv
Projekta īstenošanas pamats Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”