SAM 8.5.1 – KTTT

SAM 8.5.1

Projekts – «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos»

SAM 8.5.1

 

Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar potenciālo prakses vietu! Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!

Projekts “SAM 8.5.1.” paredz atbalstu ikvienam uzņēmējam, kas nodrošina jauniešiem darba vidē balstītas mācības vai profesionālās kvalifikācijas praksi.

Darba devējiem jau šodien ir iespēja piesaistīt tieši sava uzņēmuma vajadzībām apmācītu darbinieku – apmācot potenciālo darbinieku praksē* vai iesaistoties darba vidē balstītās mācībās**, kamēr šis potenciālais darbinieks vēl mācās izglītības iestādē.

Ieguvēji no šādas sadarbības būs gan darba devēji, gan potenciālais darbinieks, gan arī nozares kopumā, kam būs nodrošināts kvalificēts darbaspēks ilgtermiņā.

Darba vidē balstītas mācības ļauj jauniešiem laicīgi sākt reāli strādāt izvēlētajā nozarē, iepazīt darba vidi un pēc mācību pabeigšanas būt pilnīgi gataviem pašiem veidot savu profesionālo karjeru.

Ņemot vērā, ka šāda iniciatīva uzņēmumam prasa zināmu izglītošanas laiku, darba devējiem tiek piedāvāta iespēja saņemt līdzfinansējumu no projekta.

Piemēram, iesaistoties projektā un īstenojot uzņēmumā darba vidē balstītas mācības, uzņēmums var iegūt kompensāciju līdz 225 eiro mēnesī par katru audzēkni – atkarībā no stundu skaita mēnesī, ko audzēknis pavada uzņēmumā.

Savukārt mācību prakses īstenošana uzņēmumā ir ieguldījums, kas dažkārt atmaksājas pat jau prakses laikā, ņemot vērā, ka praktikants ne tikai mācās, bet arī ir labs palīgs. Tādējādi, piedāvājot audzēkņiem prakses, uzņēmums pēc prakses īstenošanas var saņemt par to kompensāciju līdz 120 eiro par katru praksē iesaistīto audzēkni, pie tam dokumentācijas ziņā uzņēmums neizjūt nekādu papildu slogu.

Tāpat būtiski, ka iesaistoties projektā tiek kompensētas izmaksas, kas saistītas ar audzēkņa apdrošināšanu, medicīniskajiem izdevumiem, kā arī individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Papildu finansiālu atbalstu par transporta vai naktsmītnes izdevumiem var saņemt arī pats audzēknis.

Pašlaik par LDDK sadarbības partneriem projekta īstenošanā jau kļuvušas 30 profesionālās izglītības iestādes un vairāk nekā 500 uzņēmumi.

Ja domā ilgtermiņā un Tavā uzņēmumā ir gaidīti jauni, mērķtiecīgi audzēkņi no profesionālām izglītības iestādēm, izmanto iespēju un iesaisties, rakstot uz lddk@lddk.lvProfesionālo izglītības iestāžu  audzēkņiem, kas vēlas atrast prakses vietu vai darba vidē balstītas mācības uzņēmumā, iesākam izmantot LDDK izstrādāto meklēšanas rīku mājaslapā www.lddk.lv/uznemumi, kur atrodami visi šī projekta sadarbības partneri.

Papildu informācija par projektu šeit.

LDDK projektu īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.)

* prakses: praksē var ņemt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, noslēdzot trīspusēju mācību līgumu par praksi, kurā izglītības iestāde, prakses vieta un praktikants vienojas par prakses programmas īstenošanu. MK Nr.785 Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība.

**darba vidē balstītas mācības (DVB): profesionālās izglītības ieguves forma, kas tiek īstenota, sadarbojoties izglītības iestādei, audzēknim un darba devējam. Izglītojamais izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi pārmijus apgūst izglītības iestādē un pie  uzņēmēja. DVB regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 484 Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības.

Ieguldījums tavā nākotnē SAM 8.5.1

PIKC Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums ir  iesaistījies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

Projekta realizācijas laiks: 2017.gada 27.janvāris līdz 2023.gada 31.augusts.

Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta mērķa grupa ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.

Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.

Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda),  15% no Latvijas valsts budžeta finansējuma.